wheelbarrow.png

Institut Escola Costa i Llobera

L’Institut Escola Costa i Llobera està situat a la part més alta del districte de Sarrià- Sant Gervasi (Barcelona), tocant al Parc Natural de Collserola i el Parc de l’Oreneta, al petit barri de Can Caralleu. Des de la construcció de l’edifici escolar de Can Caralleu, l’Escola Costa i Llobera no sols ha comptat amb un projecte educatiu valorat per les famílies sinó que també s’ha valorat aquesta particular ubicació.


L’Escola Costa i Llobera neix el curs 1958-59, ara ha fet seixanta anys, amb una intenció de renovació escolar i de recuperació de la pedagogia de l’escola catalana de la República. En la seva acció té la mirada posada en el futur i una voluntat sòlida d’educar persones lliures, racionalment crítiques, compromeses i amb un horitzó de valors com la solidaritat social, la llibertat, la democràcia i el sentiment de catalanitat sempre obert i respectuós als altres grups humans. Valors en aquests moments vigents i amb desig de reafirmació.

Durant la dècada dels seixanta l’escola creix en l’exercici de la tasca pedagògica, a través del diàleg en el si de la comunitat educativa, en el seguiment psicopedagògic de l’alumnat i en la creació de recursos didàctics propis: biblioteca escolar i recollida de documentació per a les sortides, excursions i campaments, que ens permeten trepitjar el territori tot creant sentiment de pertinença. Aquests són elements que, adaptats als nous temps i transformats, segueixen presents en la nostra línia pedagògica.

L’Escola Costa i Llobera participà activament en el moviment de renovació pedagògica. La creació de Rosa Sensat i, més endavant, de Coordinació Escolar, és una mostra d’aquesta feina compartida amb altres institucions escolars d’aquell moment i que continuen presents en la nostra tasca actual.

L’Escola Costa i Llobera passa a formar part de la xarxa d’escoles públiques de Catalunya, amb les d’escoles del CEPEPC, l’any 1988, el 1995 es constitueix com a Centre Experimental de Règim Especial (CERE) situació que li permet seguir mantenint un únic projecte educatiu 3-18.

El 2010 esdevé el primer Institut Escola públic de Catalunya, qualificació que abasta Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, amb alumnat entre 3 i 18 anys. El 2016, amb l’esperit que sempre ens ha caracteritzat, entra a formar part de la mostra de la xarxa d’escoles d’Escola Nova 21 seguint la tradició del projecte d’impulsar la renovació pedagògica.

L’Institut Escola Costa i Llobera està compromès amb tots els col·lectius que lluiten per la millora de la qualitat de l’ensenyament públic i forma part del grup d’escoles impulsores del primer congrés d’educació publica.

El curs 2019-2020 compta amb 822 alumnes d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat. L’estructura és de doble línia a Infantil, Primària i l’ESO i compta amb una Unitat de Suport a l’Educació Especial. L’equip està format per 50 mestres i professors de plantilla però amb les reduccions de jornada s’arriba a 70 docents. També formen part de l’equip docent, tenint present l’educació a temps complet, els talleristes i l’equip de migdia que són 21 professionals més.

L’IE Costa Llobera forma part de la Xarxa de centres públics (0-18) de Sarrià-Sant Gervasi amb un projecte comú de zona, que treballa en xarxa per a la recerca de la innovació educativa, i que pretén donar continuïtat entre les etapes educatives, i amb un ferm compromís amb les famílies i el districte.

Som conscients que estem fent escola en un moment de transició educativa, Costa i Llobera, com ha fet al llarg de la seva història, opta per ser una escola inclusiva que plantegi models d’innovació, cerqui un treball en xarxa i realitzi una anàlisi de la pròpia praxi. Des d’aquesta realitat, el nostre projecte busca assumir la necessitat d’adaptar-se i construir-se constantment, com una acció sempre viva per créixer i millorar en la seva pròpia realitat. La societat en la qual hauran de viure com a persones adultes els nostres alumnes és incerta i canviant, i suscitarà reptes que encara no hem pogut plantejar. És per tant, molt necessari que ens preparem treballant la capacitat d’aprendre i potenciant unes actituds d’aprenentatge continuat i permanent.

Estem convençuts que l’escola educa en un context de socialització privilegiat en el marc d’un sistema inclusiu on els alumnes poden reafirmar la seva identitat al costat d’altres, plantejar-se reptes i fer aprenentatges amb una atenció educativa personalitzada. L’escola és el lloc on construir l’aprenentatge en diàleg amb l’altre en situacions de socialització.

Al mestre/a, professor/a, li correspon orientar, acompanyar, estimular, impulsar l’hàbit de descoberta i propiciar una actitud crítica i oberta als alumnes. Promoure l’estabilitat i l’equilibri emocional d’aquests buscant la necessària empatia en les relacions que estableix amb l’alumnat i en les que el mateix alumnat estableix en totes les seves relacions. La funció didàctica del professor és la del  facilitador i/o provocador de reptes cognitius d’aprenentatges. L’acció tutorial és fonamental i per això potenciem totes les estratègies que ajudin a fer un bon acompanyament dels alumnes i fomentant una relació estreta i sincera amb les famílies. Un repte de futur és afavorir la mentalitat de creixement en els nostres alumnes per oferir-los un millor benestar emocional.

Podríem dir, doncs, que  “Eduquem perquè els nostres alumnes puguin optar a construir el seu propi itinerari vital i decidir en quina mena de persona es volen convertir”. 

Projecte educatiu del centre (aspectes generals)

Raó de ser

L’Institut Escola s’esforça a proporcionar una educació integral, d’una forma inclusiva, que permeti la socialització de l’alumnat, tot establint una relació positiva entre els diferents membres de la comunitat educativa, respectant la diversitat sociocultural  i desenvolupant el coneixement i el sentit de pertinença a la comunitat on s’insereix.

Al llarg de la nostra trajectòria escolar hem posat un èmfasi especial en dos instruments pedagògics com són la biblioteca escolar i el gabinet psicosociopedagògic (actualment Equip d’Atenció a la Diversitat). Des del curs 2006-2007 l’Escola disposa d’una unitat i mitja d’Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE), actualment (SIEI) adequada a la singularitat d’un centre 3-18, seguint els principis d’inclusió.

La programació estratègica ha estat  una constant en els darrers anys perquè l’Escola vol vertebrar a curt, mitjà i llarg termini  tots els programes d’innovació i experimentació que el centre es proposa desenvolupar. En aquest sentit, el centre ha estat compromès en plans estratègics com:  “Gestió integrada 3-18” (2000-04), “Coherència educativa en un context global” (2004-06), Pla Estratègic per a la Millora de l’Autonomia de Centre, anomenat “Pla de Plans” (2006-11),  Acord de Coresponsabilitat Departament d’Ensenyament (2012-16), Pla estratègic (2016-22)/Escola Nova 21 (2017- 20).

Mantenim un fort compromís amb els principis de la sostenibilitat i la defensa del medi ambient.

Fomentem la cultura de la participació de la comunitat escolar com protagonistes en la vida del centre.

Mostrem voluntat de treballar per una educació a temps complert. Coordinació amb els recursos humans, culturals i professionals de l’entorn, tot integrant i enriquint el temps no lectiu en un únic projecte educatiu.

Reafirmem el compromís de col·laboració i coordinació amb el món educatiu, els moviments de renovació pedagògica i amb l’entorn social. La formació permanent del professorat, realitzada institucionalment en el centre i com a estímul des del centre, per a ser realitzada en altres àmbits formatius, forma part d’aquesta voluntat renovadora. 

L’Escola Costa i Llobera està integrada en les coordinacions escolars de districte i de ciutat, i està oberta al seu entorn social del districte del que forma part. Tenim voluntat de servei públic a la societat amb compromís per a la millora de la qualitat de l’escola pública, partint del treball per a l’optimització del funcionament del propi centre i col·laborant en les iniciatives que tendeixin a millorar el conjunt de l’Escola Pública.

La missió

La missió de l’IE Costa i Llobera és la d’educar el seu alumnat de 3  a 18 anys per tal que pugui socialitzar-se plenament i en les millors condicions possibles, d’una forma positiva, inclusiva, constructiva i lliure. Volem que els nostres nens i nenes, protagonistes en la construcció del seu propi aprenentatge, esdevinguin joves amb competències per a la vida, amb valors sòlids, creativitat, iniciativa i capacitat de treball horitzontal que els permeti viure de manera saludable i adaptar-se als diferents contextos d’una societat mediàtica, diversa, global i en transformació constant. Part essencial d’aquests plantejaments són el treball en equip del professorat, i la col·laboració de famílies i alumnat en la vida del centre per tal d’aconseguir una educació integral.

Visió

L’Institut Escola Costa i Llobera es vertebra al voltant d’un projecte definit i compartit. La seva manera de fer,  combina posicions consolidades des de fa temps, i elements innovadors que sovint ajuden a reconstruir permanentment aquest projecte conjunt. El pòsit pedagògic de compartir un projecte proporciona a l’Institut Escola una sòlida columna vertebral que li permet fer front als nous reptes i integrar el professorat que s’hi va incorporant.

La planificació estratègica indica la voluntat d’actuar en el present, amb una perspectiva de  futur. Els canvis socials,  econòmics,  tecnològics, la globalització i la mobilitat professional consegüent, exigeixen atenció a les adaptacions de la nostra manera de fer escola, a  les necessitats  derivades del canvi general per donar respostes particulars. Aquesta perspectiva requereix una especial atenció a les llengües estrangeres i al domini de les tecnologies de la informació, l’obertura a altres realitats socials i culturals, al desenvolupament de la capacitat d’aprendre i formar-se permanentment, a tenir capacitat d’adaptació als canvis, tot plegat en el marc d’un compromís ètic i social en el que cada alumne trobi el seu lloc en la societat que vivim.Durant el curs 2017-2018 vam construir i  compartir la visió de centre amb la participació de tota la comunitat educativa: alumnes, famílies i docents amb trobades i realitzacions de dinàmiques que ens va permetre recollir la visió de la comunitat i poder projectar-nos al futur.


Espais de l’escola