c/ Capella de Can Caralleu s/n 08017, Barcelona
937 00 69 87
costaillobera.informacio@costaillobera.cat

Contacte vocalies AFA

Arts i música: vocalia.arts@costaillobera.cat

Acollida: vocalia.acollida@costaillobera.cat

Alimentació: vocalia.alimentacio@costaillobera.cat

Gegants: vocalia.gegants@costaillobera.cat

Transports: vocalia.transports@costaillobera.cat 

Activitats d’estiu: vocalia.estiu@costaillobera.cat

Internacional: vocalia.internacional@costaillobera.cat

Fem salut: vocalia.femsalut@costaillobera.cat

Esports: vocalia.esports@costaillobera.cat

Pineda i més: vocalia.pinedaimes@costaillobera.cat

Tardes de divendres: vocalia.tardesdivendres@costaillobera.cat

Camí escolar: vocalia.camiescolar@costaillobera.cat

Socialització de llibres: vocalia.socialitzacio@costaillobera.cat